MARKETING PLANI NIVO SARADNIKA1 kutija = 50 bodova


Silver Distributer

Kod prve kupovine za  50 bodova

Gold Distributer

Kod prve kupovine za  250 bodova

Platinum Distributer

Kod prve kupovine za  600 bodova

Dijamant Distributer

Kod prve kupovine za  1500 bodova
U toku 28 dana (u prvom obračunskom mesecu) od ulaska distributera u firmu , dozvoljeno je da distributer pređe na prvi sledeći viši nivo.

U tom slučaju potrebno je napraviti kupovinu samo za vrednost razlike između nivoa. Tako da


1. za prelaz iz Silver  distributerskog nivoa u Gold distributerski nivo treba dokupiti vrednost od  200 bodova


2. za prelaz iz Gold  distributerskog nivoa u Platina distributerski nivo treba dokupiti vrednost od 350 bodova


3. za prelaz iz Platina  distributerskog nivoa u Dijamant distributerski nivo treba dokupiti vrednost od 900 bodova


Novi nivo će stupiti na snagu u istoj nedelji kada je potvrđena kupovina robe za odgovarajuæi broj bodova.
II METODE NAGRAÐIVANJA      

           


1. nagrada za preporuku - 10 % od uloga pri registraciji

2. naknada za ostvareni promet 10%

3. nagrada za usmeravanje i vođenje saradnika- 10 % od njihove naknade za ostvareni promet

                                                  
1.        NAGRADA ZA PREPORUKU

    ( UVOÐENJE U POSAO NOVOG DISTRIBUTERA)

 

Za svakog novog, preko Vas preporučenog člana u sistemu distribucije, firma Winalite Vas nagrađuje u vidu jednokratne nagrade u iznosu od 10% od registracijske uplate novog člana, a sve u skladu sa marketing planom.


2.        NAKNADA ZA OSTVARENI PROMET VAŠE STRUKTURE10%  od prometa Vaše strukture i to bez obzira na status distributera ispod Vas .


Kako bi ste dobili isplatu za prodaju robe , potrebno je da ste aktivirali najmanje dve Vaše grane. Kasnije možete napraviti još tri Vaše grane , tako da ćete vremenom imati 5 grana. Ukoliko uključite u posao veći broj distributera tj. Više od 5 , pozicionirat ćete ih u dubinu po Vašoj odluci gde to smatrate najviše potrebnim.


SILVER DISTRIBUTER je limitiran na ostvaren obračun od 500 bod/po grani/po sedmici.

GOLD DISTRIBUTER je limitiran na ostvaren  obračun od 1 500 bod/ po grani / po sedmici .

PLATINIUM DISTRIBUTER je limitiran na ostvaren  obračun od  6 250 bod/ po grani / po sedmici .

DIJAMANT DISTRIBUTER je limitiran na ostvaren  obračun od 10 000 bod/ po grani / po sedmici .

3.        NAGRADA ZA USMERAVANJE ( SPONZORISANJE )


Nagrada u „ sistemu preporuke “ obračunava se od naknada koje su ostavrili Vaši saradnici za obim prodaje i to:

U iznosu od 10 % od iznosa naknade za volumen prodaje Vaše 1, 2 i 3 dubine , ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:


Ukoliko imate samo dva direktna saradnika dobijate 10 % samo od njihove naknade

 Ukoliko imate samo tri ili četiri saradnika dobijate 10 % od njihove naknade i od 10% od naknade njihovih saradnika


 Ukoliko imate samo pet ili više saradnika dobijate 10 % od njihove naknade, 10% od naknade njihovih saradnika i 10 % od naknade saradnika u sledećoj dubini.                                                                                                                                                                                                                  


U obračun naknade za usmeravanje se ne uzima u obzir saradnik koji ne vrši redovnu nabavku , ali kao sponzor imate pravo primiti bonuse za usmeravanje relevantnih nižih nivoa.